!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bygga om eller renovera

Medlemmar har, enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar, ansvar för att lägenheten hålls i ett bra skick. Detta brukar uttryckas så att medlemmen har ansvar för det inre underhållet.

Vid alla dammande arbeten ska frånluftsdonen tejpas för, i annat fall smutsas filtren och branddetektorerna vid våra fläktar ned. Förutom att det kostar föreningen mycket att byta dessa innebär det även att andra lägenheter riskerar att bli utan ventilation.

På den här sidan tas dessa ämnen upp:

När behövs tillstånd?
Hur får man tillstånd?
Medlemmens ansvar
Vilka tider får man bygga om?
Håltagning i bärande konstruktion
Våtrum - toalett, bad- och duschrum
Flytt av kök eller våtrum
Elarbeten
Radiatorer
Ventilation och spiskåpor/spisfläktar
Att byta till säkerhetsdörr

När behövs tillstånd?
Ibland vill man som medlem genomföra större renoverings- eller ombyggnadsarbeten. Då är det viktigt att känna till att många åtgärder kräver att tillstånd ges av föreningen och ibland även av Stockholms stadsbyggnadskontor.

Om du till exempel vill utföra en håltagning i husets bärande konstruktion (golv, vägg, tak) krävs att du gör en bygganmälan till stadsbyggnadskontoret. Det samma gäller om man vill slå ihop två lägenheter eller på annat sätt ”väsentligt ändra planlösningen”. På stadens hemsida finns förteckning över vad som fordrar bygganmälan. Klicka här för att läsa mer. Innan du fått ett så kallat startbesked från stadsbyggnadskontoret får du inte påbörja några arbeten.

På samma sätt krävs det att du har fått skriftligt tillstånd av föreningen för många ändringar. Exempel på ombyggnad som kräver föreningens tillstånd är sådant som påverkar bärande konstruktioner eller ledningar för värme, vatten, avlopp och el samt ventilationskanaler.

Hur får man tillstånd?
Ansökan om tillstånd för ombyggnad görs på blanketten som finns längst ned på denna sida och mailas eller postas till förvaltaren. Kontaktuppgifter till förvaltaren hittar du här.

Till ansökan bifogar du fackmannamässiga ritningar (som tydligt visar vad som ska göras). Om åtgärden kräver bygganmälan hos Stockholms stadsbyggnadskontor enligt ovan ska kopia av startbeskedet bifogas.

Föreningen har möjlighet att ställa villkor i sitt tillstånd. Ett vanligt sådant villkor kan vara att medlemmen ska lämna in nya så kallade relationsritningar efter genomförd ombyggnation.

Medlemmens ansvar
Den medlem som bygger om lägenheten har alltid ansvaret för skador som uppstår och kostnader för att återställa efter skador - både i den egna och andras lägenheter. Föreningen ställer aldrig krav på entreprenören utan det är medlemmen som får stå till svars om fel skulle uppstå.

Den som bygger om måste på egen bekostnad transportera bort allt byggavfall till någon av stadens återvinningscentraler (ÅVC). Byggavfall får absolut inte slängas i föreningens sopnedkast och inte heller lämnas i föreningens återvinnings- eller grovsoprum. Tänk också på att för att få ställa storsäckar (BIG BAG eller liknande) på stadens gator och trottoarer krävs tillstånd. De får inte stå kvar över helgen.

Förvaltaren beslutar även ifall en besiktning ska ske efter avslutad ombyggnation. Det är alltid medlemmen som bekostar besiktningen. Läs även i föreningens stadgar vad som gäller.

Vilka tider får man bygga om?
Entreprenörer som anlitas av medlemmar (eller av föreningen) får endast utföra störande (bullrande) ombyggnadsarbeten vardagar klockan 8.00-18.00. Övriga tider och på helgdagar är naturligtvis andra, icke störande arbeten, tillåtna.

Informera grannar i god tid vid störande arbeten, exempelvis genom anslag i porten. Innebär ombyggnationen mycket buller ska anslag även sättas upp i angränsande portar eftersom borrljud sprids lång väg. Den som anlitar hantverkare är ansvarig för att hantverkarna känner till – och också följer – de regler som gäller i vår förening. Detta gäller självklart oavsett om du själv har flyttat in i lägenheten eller inte. Byggmaterial eller byggavfall får på inga villkor förvaras i trapphus eller våningsplan.

Håltagning i bärande konstruktion
Vid håltagning i bärande konstruktion ska du kunna visa att förändringen inte påverkar den bärande konstruktionen på ett negativt sätt. Förvaltaren anvisar en konstruktör som kan hjälpa dig. Tänk även på att kontakta stadsbyggnadskontoret för en bygganmälan och att bifoga startbesked till din ansökan.

Våtrum – toalett, bad- och duschrum
Alla ändringar i våtrum kräver att föreningen godkänt din anmälan som gjorts till förvaltaren. Detta av fler skäl: I våtrummen finns el, vatten, avlopp, ventilation, och ibland värme och ändringar av allt detta kräver tillstånd. Dessutom finns i våtrum en fuktspärr som ska hindra vattenskador. Om fuktspärren bryts i ett våtrum riskerar man vattenskador som är extremt besvärliga och kostsamma för den enskilde, grannar och föreningen – trots medlemmens och föreningens försäkringar.

Ansvaret ligger hos medlemmen att se till att arbetet blir fackmannamässigt utfört och enligt gällande regler. Därför ska medlemmen alltid se till att entreprenören är GVK-auktoriserad eller behörig enligt BBV samt att de lämnar dokumentation på arbetet. Sök på www.gkv.se respektive www.bkr.se för att hitta entreprenörer. Information finns också på www.omboende.se som tagits fram av Boverket och Konsumentverket tillsammans. Du ska kräva att efter avslutat arbete få ett våtrumsintyg av entreprenören. Kopia ska sedan skickas till föreningen.

Behöver du stänga av vattnet?
Informera alltid grannarna genom exempelvis anslag på anslagstavlorna i entréerna. Din entreprenör ska alltid kontakta HSB före en avstängning. Kostnaden för detta står medlemmen för. Vid byte av golvbrunn ska av föreningen utsedd firma användas. Kostnaden för ett standardutförande står föreningen för och medlemmen står för en eventuell merkostnad.

Flytt av kök eller våtrum
Flytt av kök och badrum kräver att bygganmälan görs till stadsbyggnadskontoret och att inget arbete görs innan de ger startbesked. Alla arbeten som kräver bygganmälan ska även anmälas till föreningen. Se under När behövs tillstånd?

Elarbeten
Alla elarbeten som innebär omdragningar av elledningar ska anmälas till förvaltaren. Elarbeten från föreningens elcentral till lägenheten utförs av förvaltaren utsedd entreprenör. Detta gäller till exempel om du behöver trefas för en ny spis men endast har en fas till lägenheten. Kostnaden för detta står medlemmen för. Omdragningar inom lägenheten ska utföras av, eller under överinseende av, behörig elektriker. Du kan kontrollera om företaget har behörighet på www.eio.se.

Radiatorer
Radiatorer (värmeelement) får inte flyttas eller tas bort – de ägs inte av medlemmen utan är föreningens egendom. En ändring i en lägenhet av värmesystemet påverkar dessutom inte bara medlemmens lägenhet utan riskerar att störa hela husets värmebalans.

Ventilation och spiskåpor/spisfläktar
Vid ändring av ventilationen krävs att rätt frånluftsdon installeras och att dessa injusteras så att inte luftbalansen i huset störs. Detta görs på medlemmens bekostnad av föreningen anvisad entreprenör.

Om du vill installera eller byta spiskåpa eller spisfläkt får du endast installera en som är recirkulerande. Det innebär att den inte får kopplas till ventilationskanalerna utan att luften, efter rening i exempelvis ett kolfilter, släpper ut luften i köket igen. Ifall kåpan/fläkten ansluts till ventilationen riskerar matoset att tryckas in i andras lägenheter.

Byte till säkerhetsdörr
För byte av säkerhetsdörr till standardtyp behövs ingen anmälan till föreningen. Däremot ska föreningens standard för säkerhetsdörr väljas för att ge ett enhetligt intryck i trapphusen. Den dörr som föreningen valt är Daloc Säkerhetsdörr S43 laminat: Golden oak. Du kan till exempel kontakta Secor AB tel 08-549 047 90 som vi har ramavtal med.

Dokument

Kov_Hantverkarformularet_14.pdf 2017-05-16
Vid byte av golvbrunn - Drift & Skötselinstruktioner.pdf 2016-08-23
Ombyggnad_badrum-Information_från_Brf_Sannadalsplatån.pdf 2011-10-11
Anvisningar_vid_ombyggnationer_110914.pdf 2011-09-14
tillstånd_till_ändring.pdf 2011-09-14